Responsive menu
Communication à caractère promotionnel
La source des femmesQuartier des BanquesUne pure affaireSous les bombesBenoit Brisefer : les taxis rougesLe père NoëlLe sac de farine

Het aanhangsel bij het engagement

Gedurende de volledige periode tussen de datum van het Engagement en de datum van de Toewijzing heeft de Investeerder de mogelijkheid om een Aanhangsel bij zijn Engagement op te stellen. Het Aanhangsel bij het Engagement neemt de vorm aan van een formulier dat via deze website kan worden ingevuld (Een Aanhangsel bij het Tax Shelter-engagement ondertekenen) en waarvan u hier een voorbeeld terugvindt (klik hier om het Voorbeeld van het Aanhangsel bij het Engagement te bekijken). Dit Aanhangsel heeft uitsluitend betrekking op het bedrag van de Investering. Het bedrag kan alleen binnen de beperkingen van Artikel 194ter WIB 1992 (maximum 210.674,16 euro per jaar per Investeerder) en met een minimum van 500,00 euro worden verhoogd. Net als voor het Engagement stuurt de Investeerder het ingevulde, ondertekende en gedateerde Formulier voor het Aanhangsel bij het Engagement via e-mail en gewone post naar de Emittent. Van zodra de Emittent een volledig en geldig formulier voor het Aanhangsel bij het Engagement ontvangt, zal hij binnen de 30 kalenderdagen na de ontvangst en in elk geval voor de datum van de Toewijzing via e-mail een kopie van het Aanhangsel bij het Engagement met het identificatienummer en de handtekening van de Emittent naar de Investeerder sturen. Vanaf dit moment maakt het Aanhangsel bij het Engagement integraal deel uit van het Engagement. Voor meer details over het Aanhangsel bij het Engagement verwijzen we u naar punt G2A van ons Prospectus.

Als het formulier voor het Aanhangsel bij het Engagement door uw boekhouder of een andere professional wordt ingevuld, voor zover deze entiteit volgens Artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen niet verbonden is aan het bedrijf dat in Tax Shelter investeert, zal die een terugbetaling voor de geleverde prestatie ontvangen. In dit opzicht is er in het formulier voor het Aanhangsel bij het Engagement een identificiatievakje voorzien zodat deze terugbetaling voor de geleverde prestatie kan worden gegenereerd. Deze terugbetaling is vastgelegd op 50,00 euro per Aanhangsel bij het Engagement dat door de Investeerder wordt ondertekend en betaald. De som zal door Movie Tax Invest aan de boekhouder worden betaald op vertoon van een factuur aan Movie Tax Invest met de volgende titel: kosten voor de opstelling van het Aanhangsel bij het Tax Shelter-engagement + Naam van het investerende bedrijf + datum van de ondertekening van het Engagement. Deze som zal binnen de maand na de datum van de betaling van de investering van de Investeerder op de rekening van La Compagnie Cinématographique worden betaald. Er zal dus geen betaling plaatsvinden als het Aanhangsel bij het Engagement niet wordt toegewezen. Vanaf de ontvangst van de betaling van de investering van de Investeerder op de rekening van de Producent zal Movie Tax Invest een factureringsherinnering naar de boekhouder sturen.