Responsive menu
Communication à caractère promotionnel

WAARSCHUWINGEN

De aandacht van de Investeerders wordt in het bijzonder op de volgende punten gevestigd:

Dit Aanbod is uitsluitend bestemd voor rechtspersonen die in België aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting voor niet-inwoners (bedrijven) worden onderworpen en die in aanmerking komen om te genieten van het vrijstellingsregime van de Belastbare Winstreserves dat wordt verleend door Artikel 194ter van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (“WIB 1992”). Dit regime wordt doorgaans Tax Shelter genoemd.

De investering is voornamelijk bestemd voor rechtspersonen die in België volgens het gewone belastingtarief aan de vennootschapsbelasting of de belasting voor niet-inwoners (bedrijven) worden onderworpen.
Als de rechtspersoon in kwestie van een ander belastingtarief geniet, namelijk het verlaagde tarief van 20 % (zonder opcentiemen) dat van toepassing is op kleine bedrijven voor de eerste schijf van 100.000 van de belastbare basis, zou het potentiële rendement van de Investering minder hoog of in bepaalde omstandigheden zelfs negatief kunnen zijn.

De Investeerder zorgt er dus voor dat hij zijn fiscaal adviseur raadpleegt alvorens een beslissing te nemen, rekening houdend (maar niet uitsluitend) met de invloed van de wijzigingen die door de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting aan het Tax Shelter-regime zijn aangebracht.

De Investering houdt bepaalde risico’s in. Het belangrijkste risico is dat de definitieve fiscale vrijstelling voor de Investeerder niet of slechts gedeeltelijk wordt verkregen.

Door in te gaan op het Aanbod, verbinden de investeerders zich ertoe om zich op grond van de voorwaarden van de Kaderovereenkomst, de algemene voorwaarden in bijlage R van het Prospectus van 19 december 2017 en de wijzigingen van de aanvulling van 27 februari 2018 aan de Producent of de Emittent te binden.